Blog Ondřeje Chrásta. 
Převážně o kultuře, politice a vzdělávání. 

O špionech a budoucnosti pomníku maršála Koněva. Krátké (ne)interview pro ruskou televizi

autor: | Dub 29, 2020 | Hlavní stránka, Politika, Praha 6

Dne 27.04.2020 mě oslovila paní Olga Chodinova – produkční největšího ruského státního televizního informačního programu Rossija 24 – se žádostí o video-interview na téma článku v týdeníku Respekt “Muž s ricinem” a pomníku maršála Koněva. Sdělil jsem, že jsem dnes časově vytížený a požádal o otázky. Otázky zaslala (viz níže) a požádala o video odpověď, jelikož mělo jít o materiál do hlavního zpravodajského vysílání toho dne. Z časových možností jsem odpověď nenatáčel, jen téhož dne (27.04.2020) zaslal v písemné formě. Dále jsem požádal, aby mě informovala, pokud to bude použito, což přislíbila, nicméně materiál použit nebyl, takže tím konverzace i skončila. Konverzace byla zdvořilá. Otázky a odpovědi si můžete v anglickém originále (spolu s českým překladem) přečíst níže.

Vážená paní Chodinova,

je mi velmi líto, ale neměl jsem možnost natočit video. Byl jsem celý den pryč a rovněž jsme v různých časových pásmech. Níže jsou mé odpovědi na Vaše dotazy (všechny Vaše otázky jsou přesně citovány v uvozovkách, jak jste je zaslala). Dávám svolení pouze k úplně citaci/použití – v nezkrácené a nezměněné podobě. Mám v plánu zveřejnit zítra celý text na svém blogu.

“Jak byste okomentoval tyto “špionské hry”?”
“Proč se domníváte, že Kolář a Hřib potřebují tak velký humbuk okolo tohoto příběhu (a okolo svých osob, samozřejmě)?” 

Co se týče článku “Muž s ricinem”, publikovaném v týdeníku Respekt, na který se odkazujete, rád bych zdůraznil, že my – zde v ČR – se těšíme z výsady nezávislých a svobodných médií, neovládaných státem a chráněných naším ústavním právem a evropským právem. Zároveň se těšíme z výsady mít volené zástupce – vzešlé z demokratických a skutečně svobodných voleb. Především ale nemám žádných pochyb o kompetentnosti naší policie a tajné služby při plnění svých povinností. Věřím, že jsem tím zodpověděl oba dva Vaše výše uvedené dotazy.

“Proč, dle Vašeho názoru, byla demolice pomníku maršála Koněva extrémně ukvapeným činem?”

Co se týče sochy maršála Koněva, jak víte, zajisté nedošlo k demolici, spíše byla odstraněna a uskladněna. Nenazval bych to “extrémně ukvapeným”, ale jsem dosti proti hrubé povaze poznámek pronášených panem Kolářem, avšak komentáře ruských zástupců byly nejhoršího druhu, jaký si dokážu představit. Nejdůležitější však je budoucnost sochy, dnes jsem podal návrh na její prodej Rusku (a celá částka bude darována českým obětem komunistického režimu), jednání ohledně podmínek budou vedena MZV ČR, které – na rozdíl od pana Koláře – je diplomaticky kompetentní. Návrh je uctivý vůči všem zúčastněným stranám.

Original in english / Originál v anglickém jazyce:

Dear Mrs. Khodinova, I am very sorry, I didn’t have a chance to record a video. I have been away from office and we are also in different time zones. Below are my answers to the questions (all of your questions quoted exactly as you sent them –  in cursive). You are only approved to quote/use the answers fully – unabridged and unchanged. I am planning to publish the whole text on my blog tomorrow.

How would you comment on these “espionage games”?”
“Why, do you think, Kolarzh and Grzhib need such a big noise around all this story (and themselves, of course)?”


Regarding the „Man with ricin“ article published in Respekt magazine you were referring to, I would like to accent we – here in Czech republic – are  enjoying the privilege of having fully independent free media, free of state control and protected by our constitutional law and European law. As well, we are enjoying the privilege of having representatives chosen in democratic and truly free elections. And I wholeheartedly consider both these privileges crucial and self-explaining. Above all I have no doubts regarding our police and secret service’s competence and fulfillment of duties. Hopefully I’ve answered both of your questions above.

“And why, in your opinion, the demolition of the monument to Marshal Konev was an extremely rash act?”

As for the statue of Marshal Konev, as you know, it certainly was not demolished, it was rather removed and stored. I would not call it „extremely rash“ but I am quite against the harsh sort of comments made by Mr. Kolář, however the comments made by Russian representatives were of the worst kind I can imagine. The most important though is the future of the statue, today I submitted a proposal of selling the statue to Russia (and the whole amount will be donated to the Czech victims of the Communist regime), while the negotiations regarding the conditions shall be led by the Czech Ministry of Foreign Affairs, which, unlike Mr. Kolář, is diplomatically competent. The proposal is respectful to all parties involved.

Originál návrhu usnesní Zastupitelstva Prahy 6 na prodej sochy zde:
https://praha6.pirati.cz/assets/200514_navrh_na_prodej_Konev_Zastupitelstvo_P6.pdf